June 22, 2024

Donegal Training and Coaching Board (ETB) are presently recruiting for Useful resource Individuals (3) at Youthreach Centres in Buncrana and Glengad.

The required topic areas are:

  • Well being and Health and Info and Communications Expertise
  • Communications and Literacy (English)
  • Work Expertise and Teamwork

The working hours for every submit is 17.5 hours per week. 

The cut-off date for receipt of accomplished functions is 12.00 midday on Thursday, seventeenth August 2023.

Please go to the Vacancies part on www.donegaletb.ie for additional data and an software pack.

The Youthreach programme is for younger folks aged 16-20 years who’ve left college early and have obtained few or no {qualifications}.

What programs can be found in Youthreach?

Youthreach gives younger folks a variety of studying and coaching alternatives. A spread of nationwide High quality and {Qualifications} Eire (QQI) awards are supplied together with Ranges 1 or 2 Basic Studying, Stage 3 Employability Expertise and Stage 4 Basic Studying. Topics, various from centre to centre, embody artwork and craft, catering, computer systems, childcare, hairdressing, well being and health, literacy, numeracy, workplace abilities, out of doors pursuits, private improvement, woodcraft and lots of extra. Work expertise can be an essential a part of the Youthreach programme. Different {qualifications} embody fundamental meals 

Fógra Folúntais

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag earcú faoi láthair do Dhaoine Acmhainne (3) ag Ionaid Cumasóige Bun Cranncha agus Gleann Gad. Is iad na réimsí ábhair riachtanacha:

  • Sláinte agus Folláine agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide (TFC)
  • Cumarsáid agus Litearthacht (Béarla)
  • Obair Foirne agus Taithí Oibre

Is é 17.5 uair an chloig in aghaidh na seachtaine na huaireanta oibre do gach submit. 

Is é 12.00 meán lae ar Déardaoin, 17ú Lúnasa 2023 an dáta deireanach ar a nglacfar le iarratais chomhlánithe.

Tuilleadh eolais agus pacáiste iarratais ar fáil ar an leathanach Folúntais ar www.donegaletb.ie

Tá an clár Cumasóige dírithe ar dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil go luath agus a bhfuil beagán cáilíochtaí nó cáilíochtaí ar bith acu.

Cad iad na cúrsaí atá ar fáil i gCumasóige?

Cuireann Cumasóige réimse leathan deiseanna foghlama agus oiliúna ar fáil do dhaoine óga. Cuirtear réimse dámhachtainí náisiúnta de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ar fáil lena n-áirítear Leibhéil 1 nó 2 Foghlaim Ghinearálta, Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist agus Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta. Athraíonn na hábhair ó ionad go hionad; ina measc tá: ealaín agus ceardaíocht, lónadóireacht, ríomhaireacht, cúram leanaí, gruagaireacht, sláinte agus folláine, litearthacht, uimhearthacht, scileanna oifige, gníomhaíochtaí allamuigh, forbairt phearsanta, ceardaíocht adhmaid agus i bhfad níos mó. Tá taithí oibre mar pháirt thábhachtach den Chlár Cumasóige fosta. I measc na gcáilíochtaí eile tá: Bunsláinteachas Bia, CETR, Garchabhair agus Gradaim Gaisce

Vacancies: Donegal Training and Coaching Board has vary of positions was final modified: July twenty eighth, 2023 by Employees Author